Vraag het de opticien: Gebruiksvoorwaarden - Belangrijke juridische informatie

Vraag het de opticien: Gebruiksvoorwaarden

Bedankt voor uw bezoek aan onze website. Wij verzoeken u deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen, aangezien hierin wordt vermeld onder welke voorwaarden het toegestaan is gebruik te maken van onze website www.specsavers.nl, als gast en als geregistreerde gebruiker. Bij bezoek en/of gebruik van onze Website, moet u akkoord gaan met deze gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") en zich daaraan houden. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, verzoeken wij u zich te onthouden van het gebruik van onze Website.

Informatie over ons

De Website wordt geëxploiteerd door Specsavers International B.V., Bisonspoor 4004, 3605 LV te Maarssen, Nederland.

1 - Algemene bepalingen

De documenten vervat op deze Website en reacties en/of informatie verstrekt door Specsavers in reactie op specifieke of algemene vragen zijn enkel bedoeld voor informatieve doeleinden en dienen op geen enkele wijze gebruikt te worden om een diagnose of een keuze voor een behandeling op te baseren.

Het materiaal en enige reacties en/of informatie verstrekt door Specsavers zijn geenszins bedoeld om professionele medische zorg, aandacht of advies door een gekwalificeerde beroepsbeoefenaar te vervangen. Het materiaal en enige reacties en/of informatie verstrekt door Specsavers zijn niet uitputtend en de Website kan niet altijd het meest recente onderzoek dat verricht is op alle gebieden van oogheelkunde weergeven. Informatie op de Website vertoont de meer gebruikelijke aspecten van optische termen die waarschijnlijk van algemeen belang kunnen zijn. Vanwege redactionele redenen ontbreken mogelijk bepaalde inhoudelijke en gebruikelijke verschijnselen.

Specsavers adviseert met klem aan alle gebruikers met optische problemen en optisch gerelateerde vragen om een opticien te raadplegen, die getraind is in het observeren en interpreteren van symptomen en in staat zal zijn om een juiste diagnose te stellen op basis van kennis en begrip van alle aspecten van uw conditie en medische achtergrond.

Geen enkele reactie of informatie, mondeling dan wel schriftelijk, door u verkregen van Specsavers of via of van de Website schept enige garantie of andere verplichting die niet uitdrukkelijk in de Voorwaarden is genoemd.

2 - Specsavers privacybeleid

Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met ons Privacybeleid. Gelieve ervoor zorg te dragen dat alle door u verstrekte persoonsgegevens juist zijn. Wij verzoeken u ons Privacybeleid zorgvuldig te lezen.

3 - Beroep op weergegeven en verstrekte informatie

Hoewel wij ernaar streven om de informatie vervat en/of verstrekt via deze Website op de datum van bekendmaking, actueel, accuraat en up-to-date is, geven wij geen (uitdrukkelijke of stilzwijgende) garanties, vrijwaringen of toezeggingen ten aanzien van de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van zulke informatie. Met uitzondering van aansprakelijkheid die het resultaat is van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van ons het bestuur van Specsavers, zullen wij niet aansprakelijk zijn jegens u met betrekking tot of in relatie met onze Website.

4 - Beleid inzake intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze Website en het hierop toegankelijk gemaakte materiaal. Deze werken zijn overal ter wereld auteursrechtelijk, merkenrechtelijk en door verdragen beschermd. Al deze rechten worden voorbehouden.

Door gebruik te maken van de Website verkrijgt u op geen enkele wijze een licentie voor het gebruik van geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken die de eigendom zijn van of waarvoor een licentie is verleend aan de Specsavers Group, met inbegrip van maar niet beperkt tot de woorden en beeldmerken Specsavers, advance, Reactions, Osiris, easyvision, Should've gone to Specsavers, Spectacle Wearer of the Year en de merken waarvoor op de Website reclame wordt gemaakt.

U mag onderdelen van de Website voor persoonlijk, niet-bedrijfsmatig gebruik downloaden en afdrukken. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Specsavers International B.V. ten strengste verboden om op enigerlei andere wijze van de Website gebruik te maken, met inbegrip van het verveelvoudigen, veranderen, verspreiden, verzenden, opnieuw publiek toegankelijk maken, weergeven of openbaar maken van de inhoud van de Website.

Het is u zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Specsavers International B.V. niet toegestaan een eigen database aan te maken en/of voor publiek toegankelijk te maken, waarin substantiële delen van de Website voorkomen.

5 - Het opnemen van links naar onze Website

U mag een link naar onze beginpagina opnemen, mits u dat op een eerlijke en rechtmatige wijze doet en daarbij geen schade toebrengt aan of misbruik maakt van onze reputatie. Het opnemen van dergelijke links dient in overeenstemming te zijn met ons intellectuele eigendomsbeleid, zoals hierboven vermeld in artikel 4. U mag geen link tot stand brengen waarmee op zodanige wijze de suggestie wordt gewekt dat er een band bestaat tussen u en ons dan wel dat wij op enigerlei goedkeuring aan u hebben verstrekt dan wel u op enigerlei wijze aanbevelen, terwijl daarvan geen sprake is. U mag geen link tot stand brengen indien uw website inhoud bevat die onaangenaam, aanstootgevend of omstreden is, inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van andere personen of anderszins niet voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

U mag geen link tot stand brengen vanaf een website die niet van u is.

U mag onze Website niet op andere websites 'framen'.

U mag geen link opnemen naar onderdelen van onze Website, behalve de beginpagina.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om de toestemming voor het opnemen van links om welke reden dan ook in te trekken, zonder u daarvan in kennis te stellen.

6 - Uitsluiting en afwijzing van aansprakelijkheden

U gaat ermee akkoord dat de Website, met inbegrip van de inhoud, kosteloos wordt verstrekt. Specsavers is jegens u of andere personen niet aansprakelijk voor vermogensschade of een ander nadeel van welk aard dan ook en op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van onbevoegd gebruik van de Website en het gebruik van de op de Website vermelde informatie.

De Website is bedoeld voor gebruik binnen Nederland. Personen die ervoor kiezen buiten Nederland de Website te bezoeken, zijn zelf verantwoordelijk om in overeenstemming met de lokale wetgeving te handelen, indien en voor zover lokale wetgeving van toepassing is.

Specsavers behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden en de afwijzing van aansprakelijkheden te wijzigen en zal in dat geval een daartoe strekkende kennisgeving op de Website plaatsen.

Niets in deze Voorwaarden is bedoeld om enige aansprakelijkheid uit te sluiten welke het resultaat is van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van het bestuur van Specsavers.

Specsavers zal zich naar redelijkheid inspannen om te verzekeren dat u volledig van de Website gebruik kunt maken. Gelet op de aard van het internet kan de Specsavers Group niet garanderen dat de Website vrij zal zijn van vertragingen, onderbrekingen of fouten.

7 - Wijzigingen in de Website

Specsavers Groep behoudt zich te allen tijde het recht voor de Website, beleidsregels en deze Voorwaarden om welke reden dan ook te wijzigen. Op u zijn de Voorwaarden van toepassing die ten tijde van uw gebruik van de Website van kracht zijn. Wij raden u aan de Website van tijd tot tijd te bezoeken om zo te bepalen wat de dan geldende Voorwaarden zijn.

8 - Algemene informatie

Deze Voorwaarden (inclusief de gidsen en de regels waarnaar wordt verwezen) vormen de gehele overeenkomst tussen u en Specsavers en zijn van toepassing op uw gebruik van de Website en vervangen alle voorgaande overeenkomsten tussen u en Specsavers. Op deze Voorwaarden en de verhouding tussen u en Specsavers is Nederlands recht van toepassing. U en Specsavers gaan akkoord dat de Nederlandse rechter exclusieve bevoegdheid heeft om kennis te nemen van geschillen. Het niet door Specsavers uitoefenen of afdwingen van bepalingen uit deze Voorwaarden, zal niet inhouden dat afstand van dit recht wordt gedaan. Indien de bevoegde rechtbank een bepaling van de Voorwaarden ongeldig heeft verklaard, gaan partijen toch akkoord dat de rechtbank ervoor zorg dient te gedragen uitvoering te geven aan de bedoelingen van partijen zoals weergegeven in de bepaling. Overige bepalingen van de Voorwaarden blijven onverkort van kracht.

Contact

Indien u zich zorgen maakt over materiaal dat op onze website wordt weergegeven, dan kunt u contact opnemen met:

Specsavers Customer Service
E: nl.service@specsavers.com

Laatstelijk geactualiseerd op 20 februari 2019

© Specsavers International B.V. 2019. Alle rechten voorbehouden.