Algemene Voorwaarden Specsavers Hoorservice

Algemene Voorwaarden Specsavers Horen

Artikel 1 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Aflevering: het moment waarop het Product aan de Cliënt wordt aangeboden dan wel het moment waarop het Product door de Cliënt wordt opgehaald bij Specsavers;
  • Cliënt: De koper en/of opdrachtgever, natuurlijke persoon, die gebruikmaakt van de diensten en/of zaken van Specsavers anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
  • Defect: een fout of gebrek in het gebruikte materiaal, de constructie en/of het ontwerp van een Product, als gevolg waarvan het Product niet goed functioneert;
  • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tot stand komt tussen de Cliënt en Specsavers;
  • Product: het hoortoestel en/of de daaraan verwante producten die conform de Overeenkomst door Specsavers aan de Cliënt worden geleverd;
  • Specsavers: de betreffende winkel van Specsavers waar het Product is aangekocht;
  • Zorgovereenkomst: de overeenkomst tussen Specsavers en de zorgverzekeraar van de cliënt, waarin deze invulling geeft aan zijn zorgplicht jegens de Cliënt; en
  • Zorgpolis: de verzekeringsovereenkomst tussen de zorgverzekeraar en de cliënt krachtens de Zorgverzekeringswet.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten met betrekking tot de Producten die aan de Cliënt worden gedaan en tussen de Cliënt en Specsavers worden gesloten. Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die van kracht was ten tijde van het doen van de aanbieding dan wel bij het tot stand komen van de Overeenkomst.
2.2
Op afwijkende of aanvullende bedingen kan door de Cliënt slechts een beroep worden gedaan, in zoverre deze door Specsavers uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3
Alle aanbiedingen en/of offertes van Specsavers zijn vrijblijvend. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard door de Cliënt binnen de daarin gestelde termijn, komt een Overeenkomst tot stand tussen Specsavers en Cliënt. Alle offertes en/of aanbiedingen van Specsavers vervallen van rechtswege indien zij niet door Cliënt worden aanvaard binnen de daarin gestelde termijn.
2.4
Specsavers behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk door haar gewenst moment te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 3 - Prijzen

3.1
Als prijs voor het te leveren Product en eventuele daarmee samenhangende diensten geldt de prijs zoals vermeld in het aanbod van Specsavers.
3.2
Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en zijn inclusief BTW.

Artikel 4 - Levertijd, Aflevering en Risico

4.1
Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft Cliënt nimmer recht op vergoeding van directe of indirecte schade, ontbinding der Overeenkomst, of niet nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting. Wel is de Cliënt na het verstrijken van de levertijd gerechtigd een nieuwe redelijke termijn aan te zeggen bij gebreke van levering, waarbinnen de Cliënt gerechtigd is de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden door schriftelijk mededeling daarvan aan Specsavers binnen 14 dagen.
4.2
Het risico voor het Product gaat bij de Aflevering op de Cliënt over.

Artikel 5 - Proefperiode

5.1
Aan de hand van het audiogram en/of het voorschrift van de KNO-arts dan wel het Audiologisch centrum zal Specsavers in overleg met de Cliënt een geschikt Product selecteren en aan hem, met inachtneming van de hieronder beschreven testperiode, verkopen en afleveren waarbij de Cliënt een opdracht formulier tekent (het “Opdrachtformulier”). Het Opdrachtformulier bevestigt de opdracht door Cliënt aan Specsavers en vermeldt de door cliënt te betalen bedragen als ook de eventuele door de Zorgverzekeraar, na ondertekening door de Cliënt van de tevredenheidverklaring (zoals hieronder bedoeld,) te betalen vergoeding. Vanaf hetmoment van de Aflevering start een proefperiode van 8 weken. Gedurende deze periode beoordeelt de Cliënt het functioneren van het Product. Binnen de proefperiode geeft de Cliënt aan Specsavers. te kennen of hij het Product geschikt acht. Indien de Cliënt het Product geschikt acht, tekent hij de door Specsavers ter beschikking gestelde tevredenheidsverklaring en stelt hij deze aan Specsavers ter beschikking. Indien de Cliënt het Product niet geschikt acht, dient hij het Product onverwijld in te leveren bij Specsavers.
5.2
Laat de Cliënt de termijn van de proefperiode zoals bedoeld in artikel 5.1, welke door Specsavers en de Cliënt voldoende wordt geacht om het Product te beoordelen, voorbijgaan zonder Specsavers van zijn beslissing in kennis te stellen, dan kan hij het Product niet meer retourneren en is hij dien ten gevolge de aankoopprijs van het Product verschuldigd.
5.3
Tijdens de testperiode zoals bedoeld in artikel 5.1 moet de Cliënt rekening houden met het feit dat hij het Product eventueel aan Specsavers moet teruggeven en dient hij derhalve als zorgvuldig schuldenaar voor het behoud zorg te dragen.
5.4
In het geval dat de Cliënt het Product na de kennisgeving dat hij het Product niet geschikt acht, zoals bedoeld in artikel 5.1, niet terstond terugbrengt, is hij dien ten gevolge de aankoopprijs van het Product verschuldigd. Dit geldt ook of in het geval dat de Cliënt het Product retourneert in een onbruikbare of onverkoopbare staat, of als de Cliënt het Product beschadigt.
5.5
Indien een van de omstandigheden zoals bedoeld in artikel 5.2 of 5.4 zich voordoen, doch de verschuldigde aankoopprijs niet wordt voldaan door Cliënt, dan is Cliënt zonder dat een ingebrekestelling of verdere aanmaning is vereist in verzuim en is hij bovendien de wettelijk rente verschuldigd over de aankoopprijs vanaf het moment van verschuldigdheid, alsmede de wettelijk toegestane incassokosten.

Artikel 6 - Betaling

6.1
Betaling van het Product dient plaats te vinden direct bij ondertekening van de tevredenheidverklaring zoals bedoeld in artikel 5.2 onder aftrek van hetgeen Specsavers daarvan krachtens de Zorgovereenkomst en/of Zorgpolis bij de Zorgverzekeraar van de Cliënt in rekening kan brengen of betaalbaar kan stellen respectievelijk van deze ontvangt.
6.2
Indien de betreffende zorgverzekeraar de met de betaling verrekende aftrek blijkens diens opgave niet aan Specsavers voldoet of slechts tot een lager bedrag zal Specsavers het tekort
op het verschuldigde bedrag alsnog aan de Cliënt in rekening brengen middels een automatische afschrijving waarvoor de Cliënt bij de start van de proefperiode heeft getekend. Dit zal zonder nadere aankondiging plaatsvinden.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud en Recht van Terughouding

7.1
Specsavers behoudt zich de eigendom van het geleverde Product voor totdat de betreffende aankoopprijs volledig is betaald, onverminderd de aan de Cliënt op grond van de wet toekomende rechten.
7.2
Specsavers is bij reparatie van het Product bevoegd tot toepassing van het haar wettelijk toekomende recht tot terughouding (retentie) indien de Cliënt in gebreke blijft met de betaling van de ter zake verschuldigde kosten.

Artikel 8 - Service en Garantie

8.1
De garantie die Specsavers met betrekking tot een Product verstrekt, is gelijk aan de garantie die door de fabrikant van het betreffende Product wordt verstrekt, voor zover die garantie in de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet verder is beperkt. De rechten onder de garantie komen de Cliënt toe in aanvulling op zijn wettelijke rechten.
8.2
De verplichting en aansprakelijkheid van Specsavers onder de garantie is beperkt tot vervanging of herstel van een Defect Product, zulks ter keuze van Specsavers en op kosten van Specsavers.
8.3
Indien Specsavers de Cliënt aanbiedt het Defecte Product te vervangen, zal de Cliënt het Defecte Product retourneren en het eigendom daarvan aan specsavers overdragen.
8.4
De rechten van de Cliënt, en de verplichtingen van Specsavers, onder de garantie zijn afhankelijk van de nakoming door de Cliënt van zijn verplichtingen onder artikel 11.1 (klachten) van de Algemene Voorwaarden.
8.5
Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, zal (ook gedurende de testperiode) schade aan of verlies van een Product niet worden gedekt door de garantie van Specsavers, indien deze schade of verlies het gevolg is van: (a) gebruikelijke of normale slijtage, (b) onjuist of onoordeelkundig gebruik of onjuiste of onoordeelkundige behandeling van het Product door de Cliënt; (c) wijzigingen in of aan het Product door de Client of een derde in opdracht van de Cliënt, (d) service of onderhoud van het Product door een ander dan Specsavers, (e) nalatigheid of bewuste roekeloosheid of opzet van de Cliënt.
8.6
Herstel of vervanging van een Product binnen de garantietermijn brengt geen vernieuwing van de garantietermijn met zich.
8.7
Van garantie (ook gedurende de testperiode) zijn uitgesloten diefstal en verlies.
8.8
Vanaf aanschaf van het Product heeft de Cliënt 5 jaar lang gratis nazorg. Hieronder worden verstaan; controle-afspraken, reinigen en controleren van het Product en opnieuw instellen daarvan indien nodig.
8.9
Voor service en garantie is bij uw Specsavers winkel minimaal een dag in de week een gediplomeerde audicien aanwezig. Op de overige dagen is in deze winkel een hoorservice beschikbaar. Ook kan in spoedgevallen contact opgenomen worden met een audicien op andere locaties.
8.10
De horenservice kan alle winkelopeningsdagen afspraken maken voor de Cliënt met de audicien, kan de horen-screener bedienen (indien aanwezig), batterijen verkopen en algemene informatie verschaffen.

Artikel 9 - Ontbinding en Overige Rechtsmiddelen

9.1
Iedere tekortkoming van Specsavers tot nakoming van één van zijn verplichtingen geeft aan de Cliënt de bevoegdheid om, nadat hij Specsavers de mogelijkheid heeft gegeven in redelijkheid tot een oplossing te komen, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming - gezien haar geringe betekenis - deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt, zulks onverminderd zijn overige rechtsmiddelen terzake.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

10.1
Specsavers is niet aansprakelijk voor fouten en/of gebreken in het Product indien reparaties naan het Product zijn verricht door derden zonder instemming van Specsavers noch voor onjuist gebruik van het Product.
10.2
Aansprakelijkheid van Specsavers voor bedrijfs-, of gevolg- of indirecte schade is steeds uitgesloten.

Artikel 11 - Klachten

11.1
Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen klachten over gebreken aan Producten en Defecten binnen bekwame tijd nadat het gebrek is ontdekt bij Specsavers moeten zijn ingediend. Een kennisgeving binnen twee maanden na de ontdekking van een gebrek is in alle gevallen tijdig.
11.2
De audicien werkzaam bij de Specsavers winkel waar het Product is gekocht dient klachten te onderzoeken en in geval van een terechte klacht eventuele gebreken te herstellen of het Product te vervangen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd.
11.3
Indien de Specsavers winkel waar het Product is gekocht en de Cliënt niet tot overeenstemming komen kan de Cliënt voor bemiddeling contact opnemen met het Specsavers hoofdkantoor in Huizen via 035 – 628 83 11.
11.4
Mochten Specsavers en de Cliënt er na deze bemiddeling nog steeds niet uitkomen dan kan de Cliënt contact opnemen met het StAr-secretariaat (Stichting Audicienregister). Zie voor contactmogelijkheden: www.audicienregister.nl. Mocht dit geen resultaat hebben, dan kan er een officiële klacht ingediend worden bij de geschillencommissie van StAr. Zie voor de klachtenprocedure: www.audicienregister.nl.

Artikel 12 - Klanttevredenheid

12.1
Iedere Cliënt wordt uitgenodigd zijn mening te geven over de service en kwaliteit van Specsavers via een klanttevredenheidsonderzoek namens Specsavers. Resultaten worden geregeld geanalyseerd en dienen ter verbetering van de processen en werkmethoden van Specsavers. Tevens worden de resultaten geanonimiseerd gedeeld met relevante stakeholders, en worden deze gepubliceerd op Hoorwijzer.nl. Cliënt kan aangeven geen deel te willen nemen aan dit onderzoek.

Artikel 13 - Privacy Beleid

13.1
Specsavers gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de Cliënt. Dit is vastgelegd in ons privacy beleid, welke beschikbaar is in de winkel of toegankelijk is via de website: www.specsavers.nl.

Artikel 14 - Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter

14.1
Op alle aanbiedingen van en Overeenkomsten gesloten met Specsavers is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen voortvloeiende of samenhangende met een Overeenkomst en deze daarop van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden.

Maart 2017