Terug
Specsavers logo

Privacybeleid

Privacybeleid

U vertrouwt erop dat wij voor uw ogen en/of uw gehoor zorgen. U kunt ons ook uw persoonsgegevens toevertrouwen. Het Privacybeleid van Specsavers houdt in dat we alle persoonsgegevens respecteren die u ons verstrekt, of die we verkrijgen uit uw oog- of gehoortesten, uit aankopen van onze producten en diensten of uit enige andere interactie met ons.

 1. Informatie over Specsavers
 2. Welke persoonsgegevens worden verzameld?
 3. Hoe worden die gegevens gebruikt?
 4. Hoe lang worden de gegevens bewaard?
 5. Met wie worden persoonsgegevens gedeeld?
 6. Hoe worden persoonsgegevens verwerkt?
 7. Het cookiebeleid van Specsavers
 8. Hoe persoonsgegevens kunnen worden bijgewerkt of gewijzigd
 9. Welke rechten heeft u?
 10. Welke keuzes heeft u?
 11. Persoonsgegevens beschermen
 12. Het Privacybeleid van Specsavers bijwerken
 13. Neem contact op met ons

 

 1. Informatie over Specsavers

In dit Privacybeleid zijn verwijzingen naar Specsavers, wij, ons of onze verwijzingen naar de leden van de Specsavers bedrijvengroep (Specsavers Group) die uw persoonsgegevens verwerken, met inbegrip van alle hieronder vermelde bedrijven:

 • Elke Specsavers winkel is een bedrijf binnen de Specsavers Group. De gegevens van elk winkelbedrijf zijn in de desbetreffende winkel beschikbaar.
 • Specsavers International B.V. (een in Nederland gevestigde vennootschap onder nummer 02334162 met statutaire zetel te Bisonspoor 4004 3605 LV Maarssen, Nederland)
 • Specsavers Hearcare Netherlands B.V. (een in Nederland gevestigde vennootschap onder nummer 32117228 met statutaire zetel te Bisonspoor 4004 3605 LV Maarssen).
 • Specsavers Optical Group Limited (een in Guernsey gevestigde vennootschap met ondernemingsnummer 12294 en met statutaire zetel te La Villiaze, St Andrews, Guernsey GY6 8YP)

De leden van de Specsavers Group zijn verantwoordelijken voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

In dit Privacybeleid zijn verwijzingen naar u verwijzingen naar de persoon wiens persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Hieronder wordt mede verstaan eenieder die contact met ons opneemt in verband met de producten en diensten die wij leveren of anderszins met ons communiceert, bijvoorbeeld via onze website www.specsavers.nl (de website) of in de winkel.

 

 1. Welke persoonsgegevens worden verzameld?

We kunnen informatie over u verzamelen en verwerken, inclusief:

 • uw naam
 • uw geboortedatum / uw burgerservicenummer (BSN)
 • uw contacttelefoonnummers (inclusief mobiel)
 • uw e-mail- en postadres
 • uw relevante gezondheidsgegevens, waaronder a) actuele en vroegere gezondheidstoestand van het gehoor en gezichtsvermogen, algemene gezondheidstoestand en bril-, contactlens- of gehoorvoorschriften; b) actuele medicatiegegevens; en c) correspondentie tussen optometrist en/of audioloog en uw huisarts/oogarts
 • uw onderzoeks- en testresultaten
 • uw betaalgegevens
 • aankoopgeschiedenis en -voorkeuren
 • informatie over uw werkkring, levensstijl en rijvaardigheid
 • gegevens over een eventueel recept dat door uw arts of een zorgverlener aan u is verstrekt
 • informatie die u verstrekt door formulieren in te vullen op de website van Specsavers
 • details van uw bezoek aan de website en alle transacties die u op de website uitvoert
 • alle informatie en/of afbeeldingen die aan ons worden verstrekt wanneer u gebruik maakt van virtuele try-on technologie van Specsavers
 • alle andere informatie die u ons van tijd tot tijd vrijwillig verstrekt

 

Deze informatie wordt voornamelijk van u verzameld zoals vrijwillig aan ons verstrekt, maar we kunnen deze ook verzamelen uit andere bronnen wanneer dit wettelijk is toegestaan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, andere zorgverleners, instellingen of personen die u hebt gemachtigd om informatie namens u te verstrekken (bijvoorbeeld ouders of voogden), externe dienstverleners, de overheid, belasting- of wetshandhavingsdiensten en andere derden. Dergelijke informatie kan ook worden gecombineerd met informatie uit openbare bronnen.

Wij kunnen ook persoonsgegevens over u verzamelen van uw gebruik van andere websites of diensten van de Specsavers Group.

Uw uitdrukkelijk toestemming is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gezondheidsgegevens. Wij verzamelen geen gezondheidsgegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij verwerken uw persoonsgegevens ook indien verdere verwerking noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde belangen die Specsavers nastreeft of indien verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u als betrokkene partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan bijvoorbeeld het aangaan van een overeenkomst, om uw afspraak te boeken of om u servicegerelateerde mededelingen te sturen.

 

 1. Hoe worden die gegevens gebruikt?

Specsavers Group kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • uw oog- en/of hoorzorg
 • het leveren van onze producten en diensten aan u
 • om u te laten weten wanneer uw volgende afspraak is gepland is en u eraan te herinneren een afspraak te maken voor een test indien u er al een tijdje geen hebt gehad
 • de marketing van Specsavers producten en diensten aan u
 • het houden van enquêtes over klantenservice om onze dienstverlening aan u voortdurend te verbeteren
 • ons te helpen bij het beoordelen, ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten, bijvoorbeeld door middel van onderzoek, analyse en planning
 • u op de hoogte te stellen van wijzigingen van onze producten en diensten
 • het beantwoorden van vragen van u
 • het verwerken en bewaren van uw persoonsgegevens met betrekking tot uw creditcard/betaalpas en bestelgegevens om de uitvoering van uw bestelling mogelijk te maken en eventuele vragen te beantwoorden of terugbetalingen af te handelen
 • het uitvoeren van veiligheidscontroles ter bescherming tegen frauduleuze transacties bij of na een aankoop of bestelling die u doet om criminele activiteiten te voorkomen en op te sporen. We kunnen bijvoorbeeld verificatiecontroles uitvoeren om discrepanties met uw betalingsgegevens op te sporen
 • te reageren op en om te gaan met eventuele vorderingen die tegen ons worden ingesteld
 • het gebruik van cookies en gegevens van traffic zoals beschreven in punt 7 hieronder
 • te voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op de Specsavers Group, waaronder het voorkomen en/of opsporen van niet-naleving
 • informatie van sociale media en aanbieders van reclame en analyses
 • het voeren van een administratie ter zake van belastingen, naleving van wetten, verweer tegen vorderingen en andere bedrijfsdoeleinden
 • het beheren en administreren van verzekeringsclaims

Om de hierboven beschreven producten en diensten aan u te leveren, bewaren we kopieën van uw persoonsgegevens:

 • bij het betreffende Specsavers winkelbedrijf voor producten en diensten die aan u in een winkel zijn verstrekt
 • Specsavers Optical Group Limited.

Als u zich niet registreert als online-klant, maar contact met ons opneemt via de website (en/of per e-mail op persoonlijkedata@specsavers.com), verstrekt u ons persoonsgegevens van uzelf, waaronder uw e-mailadres, naam en contactgegevens. Dit kan ook gezondheidsinformatie omvatten, indien u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Het kan ook zijn dat u persoonsgegevens moet verstrekken (maar geen medische gegevens) omdat u deelneemt aan een wedstrijd op onze website. Wij zullen dergelijke informatie uitsluitend gebruiken om een antwoord te geven, feedback te beoordelen of de website te verbeteren

Als u onze website bezoekt, verzamelen wij geen gegevens waarmee u bij naam kan worden geïdentificeerd. We verzamelen echter wel informatie met behulp van cookies en/of traffic-gegevens die gebruik maken van IP-adressen of andere numerieke identifiers, die de navigatie en het gebruik van de website analyseren.

Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in punt 7 hieronder.

 

 1. Hoe lang worden de gegevens bewaard? 

Wij en andere juridische entiteiten binnen de Specsavers Group bewaren persoonlijke gegevens zo lang als redelijkerwijs nodig is (zoals gedefinieerd in de relevante wet- en regelgeving op het gebied van gezondheidszorg) om producten en diensten te kunnen leveren, inclusief diensten op het gebied van nazorg. Daarnaast bewaren wij gegevens indien nodig om te voldoen aan relevante belasting, juridische dan wel wettelijke vereisten, evenals ter bescherming en verdediging tegen claims.

 

 1. Met wie worden persoonsgegevens gedeeld?

We kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan andere leden van de Specsavers Group voor alle doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven.

Elke Specsavers winkel wordt geëxploiteerd door een bedrijf binnen de Specsavers Group. Wanneer u een bestelling plaatst voor producten of diensten in een winkel, dan is die winkel de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Specsavers Optical Group verwerkt die gegevens, met inbegrip van gezondheidsinformatie, namens de winkel. Specsavers Optical Group levert en verwerkt ook IT-, marketing- en andere diensten voor elke winkel en alle bijbehorende persoonsgegevens.

We kunnen van tijd tot tijd uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, inclusief in de volgende omstandigheden:

 • We maken gebruik van derden om ons te helpen bij het verwerken van persoonsgegevens, maar zij mogen deze niet voor andere doeleinden gebruiken. We kunnen de informatie die we van derden ontvangen gebruiken om onze databases met klantgegevens aan te vullen en te verbeteren
 • Wij kunnen uw data met advertentienetwerk en/of sociale media delen met als doel het kiezen of tonen van relevante reclame u via deze netwerken / platformen
 • We kunnen persoonsgegevens bekendmaken aan gezondheidsinstellingen
 • We kunnen persoonsgegevens doorgeven aan externe instanties en organisaties, waaronder de politie en andere wetshandhavingsinstanties, voor het voorkomen en opsporen van fraude (waaronder frauduleuze transacties) en criminele activiteiten. Deze externe bureaus kunnen de door ons verstrekte informatie vergelijken met openbare en particuliere gegevensbanken en kunnen een administratie bijhouden van deze controles voor gebruik bij toekomstige veiligheidscontroles.
 • We kunnen persoonsgegevens doorgeven aan onze verzekeraars in het geval dat een vordering tegen ons of andere leden van de Specsavers Group wordt of kan worden ingesteld
 • In het geval dat we een bedrijf of activa verkopen of kopen, kunnen we persoonsgegevens van klanten bekendmaken aan de potentiële verkoper of koper van een dergelijk bedrijf of activa
 • Indien wij of vrijwel al onze activa worden verkregen door een derde partij (of worden onderworpen aan een reorganisatie binnen onze bedrijfsgroep), zullen persoonsgegevens van klanten die in ons bezit zijn een van de overgedragen activa vormen.
 • We kunnen bepaalde persoonsgegevens doorgeven aan uw werkgever, indien u naar ons bent doorverwezen als een klant van de bedrijfsoogzorg
 • We kunnen uw persoonsgegevens aan derden doorgeven om te voldoen aan enige wettelijke verplichting (met inbegrip van gerechtelijke bevelen) of om onze Inkoopvoorwaarden voor de websiteVoorwaarden voor het gebruik van de website of andere overeenkomsten die wij met u hebben ten uitvoer te leggen of toe te passen of om de rechten, eigendommen en veiligheid van Specsavers of die van onze klanten, werknemers of andere derden te beschermen 

We kunnen persoonlijke gegevens doorgeven aan onze zakenpartners, groep gerelateerde partners of bedrijven buiten de EU/EEA, inclusief de Verenigde Staten van Amerika. Specsavers en Specsavers Group zorgen ervoor dat dergelijke overdrachten uitsluitend gebeuren in overeenstemming met de geldende wetgeving. Verder zorgen wij voor adequate bescherming van de persoonlijke gegevens en dit gebeurt in overeenstemming met de modelcontractbepalingen van de EU-commissie.

 

 1. Hoe worden persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar, opgeslagen en verwerkt in een of meer landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), waaronder Guernsey en het VK. Guernsey en de Britse wetgeving inzake gegevensbescherming zijn vergelijkbaar met die in de EU.

Voor gegevensbescherming heeft Specsavers een aangewezen persoon binnen de Europese Unie. Dit is onze Data Protection and Privacy Manager gevestigd in Denemarken. U kunt contact opnemen via dataprotection@specsavers.com

Voor doorgiften van uw persoonsgegevens aan derden buiten de EER nemen wij aanvullende maatregelen in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit zijn onder andere door de Europese Commissie goedgekeurde contractvormen met de betreffende ontvangers van uw persoonsgegevens, al dan niet lid van de Specsavers Group.

Daarnaast nemen wij redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat worden beschermd in overeenstemming met de vereisten van de Nederlandse wet op de gegevensbescherming.

 

 1. Het cookiebeleid van Specsavers

Specsavers gebruikt cookies om de werking van haar website te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar in ons Cookiebeleid.

 

 1. Hoe persoonsgegevens kunnen worden bijgewerkt of gewijzigd

U kunt uw persoonlijke informatie bij uw winkel wijzigingen of bijwerken door in te loggen op Mijn Account (als u een geregistreerde online klant bent).

 

 1. Welke rechten heeft u?

U heeft bepaalde rechten op grond van de Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de optie om:

 • toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens – we kunnen kosten in rekening brengen indien dit wettelijk is toegestaan
 • uw persoonsgegevens te corrigeren indien deze onjuist of onvolledig zijn
 • uw persoonsgegevens te wissen en verdere verwerking te voorkomen in specifieke omstandigheden en wanneer er geen andere wettige reden is om door te gaan met het bewaren en verwerken van die gegevens. Daaronder vallen bijvoorbeeld:
 • gevallen waarin de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk zijn verzameld/verwerkt
 • gevallen waarin u uw toestemming intrekt, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de vóór de intrekking verleende toestemming.
 • gevallen waarin u er bezwaar tegen maakt dat we uw persoonsgegevens verwerken
 • gevallen waarin we de verwerking van persoonsgegevens blokkeren of verbieden. Hoewel we het recht hebben om uw persoonsgegevens op te slaan, kunnen we deze niet verder verwerken als u verzoekt om ze te blokkeren
 • uw persoonsgegevens te verplaatsen, door te geven of over te dragen aan een andere organisatie; en
 • bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens:
 • indien de verwerking is gebaseerd op rechtmatige belangen of op de vervulling van een taak van algemeen belang/uitoefening van het openbaar gezag
 • verwerkt voor direct marketing
 • verwerkt voor wetenschappelijk/historisch onderzoek en statistiek

Om een van de bovenstaande rechten wilt aanvragen, vult u het webformulier in op www.specsavers.nl/persoonlijkedata  

 

 1. Welke keuzes heeft u?

Specsavers kan uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen in verband met onze producten en diensten.

Om ervoor te zorgen dat u uitstekende gezondheidszorg blijft ontvangen, sturen wij u niet-marketingmateriaal, zoals herinneringen voor afspraken en mededelingen om u eraan te herinneren wanneer uw huidige voorschrift verloopt.

U kunt uw marketingvoorkeuren op elk moment wijzigen in de winkel of door u aan te melden bij Mijn Account (als u een geregistreerde online klant bent).

U kunt ervoor kiezen om geen marketing-e-mails meer van ons te ontvangen door de afmeldlink en instructies te volgen op de respectieve marketing-e-mails die wij naar u zenden.

 

 1. Persoonsgegevens beschermen

We gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofd(e) toegang en gebruik.

Hoe effectief moderne beveiligingspraktijken ook zijn, geen enkel fysiek of elektronisch beveiligingssysteem is volledig betrouwbaar. We kunnen de volledige veiligheid van onze database niet garanderen, noch kunnen wij garanderen dat de door u verstrekte informatie niet wordt onderschept als deze via internet naar ons wordt verzonden. Elke verzending is op eigen risico.

In het geval van onderschepping van uw persoonsgegevens of ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze database, zullen wij niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor enig resulterend misbruik van uw persoonsgegevens.

Wij hebben geen controle over de inhoud van sites of bronnen van derden die zijn gelinkt aan onze website en wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor hen of hun privacypraktijken of voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit uw gebruik van dergelijke websites of bronnen.

 

 1. Het Privacybeleid van Specsavers bijwerken

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd updaten. Alle updates worden van kracht zodra ze op onze website zijn geplaatst. Indien Specsavers persoonsgegevens op een andere wijze wenst te gebruiken dan is bepaald in het Privacybeleid dat van kracht is op het moment van het verzamelen van de gegevens, zal een kennisgeving van dergelijke wijzigingen op zichtbare wijze op de website van Specsavers worden geplaatst en ontvangt u tevens een kennisgeving per e-mail.

 

 1. Neem contact op met ons

Als u vragen heeft over ons Privacybeleid, vult u het webformulier in op www.specsavers.nl/persoonlijkedata.

Wij verzoeken u contact op te nemen met onze EER afdeling (vraag naar onze Databeveiliging en Privacy Manager in Kopenhagen) via dataprotection@specsavers.com of u kunt contact opnemen met het Databeveiligingskantoor van Specsavers op: Data Protection Office, Forum 6 Parkway, Solent Business Park, Whiteley , Hampshire, PO15 7PA

Laatst geüpdatet op 16 januari 2020